aktuality Aktuality

Aktuality


Vítám Vás milí vážení přátelé.

   V případě zájmu volejte 721 570 333. Děkuji AgaNabízím novou službu RITUÁLY.

Rituál vám může pomoc k navrácení partnera, odvrácení rozvodu či rozchodu, zlepšení si finanční stránky, nalezení práce, vypořádání se s karmickými i osudovými zátěžemi, před lidmi kteří vám berou energii, k jakékoli ochraně, zlepšení zdravotního stavu včetně deprese, únavy, urovnání rodinných problémů, pozvednutí firmy, atd. a také v rozloučení s člověkem zemřelým i zvířecím miláčkem, někdy i s odvedením do světla.

Poradím i s amulety, zda jsou pro vás vhodné či nikoli.

 


tento seminář je pro jednotlivce

 

KDY  sobota  12.6.2021 

místo volné 1x 

téma:

  • Regrese - progrese pomoci magie
  • Partnerské, rodinné, dětské vazby atd.
  • Očištění od prokletí a negativních vlivů
  • Exorcismus
  • Konstelace

Cílem je i odpuštění, láska, víra, pokora, modlitba.

 

Kde: Místo konání je na území Praha 1, přesné určení místa s adresou a popisem, vám bude sděleno v potvrzené přihlášce. Případě změny místa pořádané ,,akce" budete včas upozorněni. 
 

Pořadatel: Advcoms s.r.o., IČO: 03864049

Lektoři: Aga 


Cena: dle času s klientem, ale klient bude předběžně o ceně spraven


 

Velikonoce jsou nejdůležitějším svátkem všech křesťanů, je to církevní svátek oslavující vzkříšení Ježíše Krista.

Pro nevěřící jsou Velikonoce oslavou příchodu jara. Pojí se s pomlázkou na Velikonoční pondělí, malovanými vajíčky a tradičními pokrmy.

21.3. 2021 Smrtná neděle ---týden před květnatou nedělí 

28.3. 2021 neděle ÚPLNĚK v 20:48 Váhy -- Žehnání kočiček - Květnatá neděle - Palm Sunday neboli Květná neděle otevírá velikonoční pašijový ( svatý)týden, nejdůležitější křesťanské svátky. Připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma, kde byl vítán lidmi mávajícími palmovými listy, začíná svatý týden. Podobný obřad se na Květnou neděli odehrává i nyní. Věřící se ještě před mší svatou shromáždí v průvodu před kostelem, kde jim kněz požehná zelenou ratolestí - u nás jsou palmové listy nahrazeny vrbovými větvičkami. Následně celý průvod vchází do kostela, čtou se pašijové texty a slaví se mše svatá.                                                                                                                      
29.3. 2021 pondělí --Modré pondělí --Začíná postní období na Velikonoce.  To je my a Bůh Hospodin - ,,Já a Hospodin. " Modré pondělí je nenáboženský tradiční název.                                                                                                                          

30.3. 2021 úterý -- Šedivé úterý, neboli žluté -----Na tento den se většinou uklízelo. To je a Bližní a my, Já a Bližní. Smíření a odpuštění k Bohu a bližním,otce který se vrací, Ježíš svým učedníkům umíval nohy, to je že za ně položí i život a předurčení, že bude zrazen, ale i tak že nás miluje, i Jidáši, kterého zradí, nemáme hledět na hříchy a konání lidí, ale odpustit, zamyslete se nad vztahy k druhým. Udělat v tomto týdnu svátost s míření. Nad svými hříchy vyjádřit lítost, jak se chováme. Nehledět na hříšnost druhých. Vyznat své hříchy a poprosit o odpuštění, i odpuštění za rodiče a dalším, na závěr poděkovat co pro nás rodiče udělali, nebo druzí. Večer si umýt nohy navzájem, pak se obejmout. Zakončit otčenáš a pak spolu pojíst. Žluté úterý je nenáboženský tradiční název. Osobnímu zpytování svědomí. Můžete využít naší nabídku níže. Své zpytování svědomí zakončete prosbou Pána o odpuštění a vyjádřením lítosti. Je to i čas, když si každý může připravit  to, za co, chce večer poprosit o odpuštění ostatní členy rodiny.                                                                                                                                                                    

31.3. 2021 středa --Škaredá středa nebo popeleční středa ----- Někdy se také používá název Sazivá, neboť na tento den se vymetaly komíny. Den kdy Jidáš žaloval na Ježíše. Popeleční středou začíná postní doba. Na znamení osobního zapojení do postní přípravy na Velikonoce je každý označování na čele popelem, který je „vyroben“ z ratolestí svěcených loni na Květnou neděli (tzv. kočiček).                                                                                                                                 

1.4. 2021 čtvrtek --Zelený čtvrtek-- který je prvním dnem připomínajícím Kristovo třídenní utrpení a vzkříšení.              Zelený čtvrtek je památka poslední večeře Ježíše.
S večerem na Zelený čtvrtek přichází takzvané velikonoční třídenní, které zahrnuje Velký pátek, Bílou sobotu a nedělní Boží hod velikonoční. Den odpuštění. Původní pojmenování tohoto dne bylo "Lkavý Čtvrtek.                                                                                                                               

2.4. 2021 pátek Velký pátek ----je připomínka dne, kdy byl Kristus byl umučen na kříži. Den ukřižování Ježíše Krista, dodržuje se přísný půst, na tento den se také nepracovalo na polích.

Ježíši, vrhám se ke Tvým nohám a prosím, přijmi lítost mého srdce, které zakouší svou nicotnost a též Tvou svatou Přítomnost. Klaním se Ti v Nejsvětější svátosti Tvé lásky a toužím Tě přijmout v ubohém příbytku, který by Ti mohla moje duše poskytnout. V očekávání toho štěstí, kterým je svátostné přijímání, chci Tě již nyní vlastnit ve svém duchu. Přijď ke mně můj Ježíši, v životě i ve smrti. Kéž Tvá láska zapálí mé bytí, v životě i ve smrti. Věřím Ti, doufám v Tebe, miluji Tě. Amen.                                                                                                                                                       

3.4. 2021 sobota --Bílá sobota -- odkazuje na Kristův den v hrobě, jeho pohřbení, v noci na neděli pak Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Nočními obřady přechází v neděli, kdy se slaví zmrtvýchvstání. Den pečení mazanců a různých velikonočních dobrot a beránků – jednoho ze symbolů Velikonočních svátků.

Velikonoční beránek --Ten symbolizuje v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin.
V křesťanství beránek symbolizuje památku na Ježíše Krista, který byl právě jako nevinny, čistý a poslušný beránek obětován a jeho krev zachránila pokřtěné od hříchů. Beránek jako obřadní pokrm je znám už od středověku. Nevíme ale, jestli se jedlo přímo beránčí maso, které si jen málokdo mohl dovolit, nebo jen pečivo v podobě beránka. Dnes velikonočního beránka pečeme například z tvarohového těsta a zdobíme mašlí a podle historických tradic by měl zdobit každý velikonoční stůl.
Velikonoční zajíček --Zajíčka si dnes můžeme také upéct, ale častěji ho používáme jako dekoraci. Zajíček neboli takzvaný "ostrházi" pochází z Německa a k nám se dostal počátkem 20. století. Zajíc je symbolem plodnosti, života a štěstí.Velikonočního zajíčka najdeme také v Bibli, kde symbolizoval vše chudé, skromné a pokorné. Býval znázorňován jako bílý zajíc u nohou Panny Marie - symbol čistoty nad tělesným pokušením
.                                                                                               

4.4. 2021 neděle --Velikonoční Neděle --Boží hod Velikonoční, Slavnost zmrtvýchvstání, vzkřísení Páně – všechny tyto názvy označují tento den jako ukončení svatého týdne. Na tento den by se měla setkávat jen ta nejbližší rodina (nebo třeba bráno rodina věřících).                                                                                                                                         

5.4. 2021 pondělí -- VELIKONOČNÍ pondělí --- nebo Červené – v tento den již od časných ranních hodin vyrážejí všichni muži s upletenými pomlázkami, aby z děvčat vyhnali nemoci a lenost – „Aby nožky běhaly, ručičky pracovaly a hlava nebolela“.                                                                                               

Bílá neděle (dříve družebná, provodní) je druhá neděle velikonoční, nově pokřtění toho dne nosili bílé roucho.

 


Vánoce a advent.

Adventní neděle jsou čtyři se čtyřmi svícemi. I když v současné době se svíčky rozmísťují po věnci libovolně, ale podle tradice by mělo být dodrženo čtvercové rozmístění, které znázorňují čtyři světové stran, čtyři živly Země, Vzduch, Oheň, Voda. Toto umístění svíček je vnímáno, jako Kristovo požehnání a symbolizujete uzavření kruhu, tedy adventu, příchodu Vánoc. Ale pozor, na štědrovečerní stůl už adventní věnec nepatří. Svíčky se zapalují jednotlivě každou neděli, však proti směru hodinových ručiček.

ŽELEZNÁ neděle svíce Proroků, která vzpomíná na proroky, jež předpověděli narození Ježíše Krista. Měla by mít podle římskokatolického zvyku fialovou barvu a reprezentuje ODPUŠTĚNÍ, POKÁNÍ. 

BRONZOVÁsvíce Betlémská, fialová barva a reprezentuje LÁSKU i Ježíškovy jesličky.

STŘÍBRNÁ - svíce Přátelství neboli Pastýřská, která vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce.Ta jediná by měla mít růžovou barvu, vyjadřující NADĚJI upřenou k narození Ježíše Krista.

ZLATÁ - svíce Andělská, fialová barva a symbolizuje MÍR a POKOJ. Je nejblíže Štědrému dni.

PÁTÁ SVÍCE - JEŽÍŠ KRISTUS - Můžete se také setkat s adventním věncem, který má pátou svíčku. Tato svíčka se zapaluje na Štědrý den a symbolizuje KRISTA.    Aga 2020


Myšlenky vám určují frekvenci pocitů a ty Vám okamžitě sdělí zpětnou vazbou na jaké jste frekvenci.

Když se cítíte mizerně, tehdy jste na frekvenci, kterou přitahujete víc špatných věcí.

Když se cítíte dobře, tehdy jste na frekvenci, kdy mocně k sobě přitahujete víc dobra.


 

Člověk obdařený gnózí si uvědomuje něco, co mu vlastně připadá sice podivné, ale přitom důvěrně známé. Takovéto poznání přichází vždy náhle, jako oslnění bleskem, nebo jakoby někdo najednou stáhl s očí obvaz. Znamená to, že si uvědomíte božský pořádek, hlubokost Boha Hospodina, ale jak gnostikové věřili, také hlubokost Satanovu. Toto dualistické pojetí je pro gnózi typické a je typické i pro esoterismus.        


 

KDY po dohodě 

 

Jóga pro lidi s rakovinou
 

 je určena hlavně pro lidi s jakýmkoli onkologickým onemocněním, ale účastnit se může každý, kdo má chuť něco pro sebe udělat, neuškodí i zdravému člověku, nebo i jako doprovod.
 


Z čeho je složen člověk? 

Člověk je složen ze tří částí. Těla, jako materiální schránku. Duše nemateriální bytost. Bohem. Pouto jako pojítko mezi tělem a duší, hmotou a duchovnem, životem a smrtí, Bohem a nesmrtelností. Aga 


Krevní cévy, které se dělí na tepny, vlásečnice, žily(vény) fungují v našem těle jako rozvodné potrubí o které je potřeba se starat a to v každém věku dle dispozic člověka.

Samozřejmě s přibývajícím věkem, špatným životním stylem se jejich stav zhoršuje, ale můžete jim pomoci zůstat v kondici vyčištěním od usazenin a tím dosáhnout jejich lepší zprůchodnění.

Je několik způsobů, které můžete kombinovat, tak některé z nich.

Správná životospráva

Pohyb

Masáž lymfatického systému

Recept pro každého, který používali i naše prababičky:

  • 2x citrón žlutý – vymačkat, možnost i po umytí horkou vodou kůru nastrouhat
  • 10x stroužky česneku – oloupat a rozdrtit na kousíčky
  • litru vody - odstát jeden den

Smícháme vše dohromady s vodou, nalijte do sklenice a dáte do lednice a každé ráno si dáte dvě až tři polévkové lžíce na lačný žaludek, po 15 až 30 minutách můžete snídat, nebo něco sníst. Nebude-li vám to dělat problémy můžete si to dát před spaním ale tak, abyste naposledy jedly dvě hodiny, před použitím. Provádět 14 dnů a pak dle potřeby opakovat.

Přeji ať, je ve vašem těle provedena údržba a nadále Vám dobře sloužilo. Aga

 


Co je hřích?

Je toho hodně, tak některé z nich: sexuální nečistota, krádež, lež, pýcha, hněv, závist, obžerství, lenost, lakomost...

K žádnému hříchu vás nikdo nenutí, je to vaše ,,svobodná vůle“, proto za své činy, konání nesete plnou zodpovědnost, sobě a energii vesmírnému stvoření (Bohu). Hřích je taky jako vir, ale můžete se z něho vyléčit. Někdy je těžké hříchu vzdorovat vlastní silou. Bůh vám dává vždy šanci, nikoho nenutí, jen nabízí záchranu, pomoc, když vy sami dáte počátek v podobě energie a budete chtít to změnit. Nejlepší způsob je pokání související s vyznáním hříchu, nejlépe Hospodinu, že ve hříchu nechcete pokračovat. Požádat, poprosit o sílu o zvládnout to. Aga

 


Jaký mají lidé důvod, dávat se na duchovní cestu?

Někdy je to opravdu spíš obchod s Bohem, duchovními záležitostmi, pro manipulaci s druhými, spekulací, egoismem než čistý záměr. Budete meditovat, studovat a číst duchovní knihy, chodit po kurzech s duchovní tématikou, hledat. Ty mi Bože, mágu, čaroději, duchovní .... přiklepneš mi nějakého pěkného, dobrého, milého, hezkého, sexuálně nabitého, v práci dobře postaveného, reprezentativního, s dobrým platem a autem, pěkným svým bydlením, aby mě bezmezně miloval, naslouchal, poslouchal, bavil, nejlépe hodně hmotně bohatého, trochu té slávy se také hodí, když bude výhodná i pro mě. To může být i u opačného pohlaví a to muže. 

Ty Bože, mágu, vesmíre, čaroději, nebo duchovní .... přiklepněte, dejte, změňte nám co žádáme, co zrovna potřebujeme, změňte nám život, abychom nepocítili křivdy, bolest, nedostatek, žili v blahobytu atd., hlavně ať je to rychlé a bez práce, bez vlastního přičinění, protože ty přeci Bože, mágu, nebo duchovní….., máte takovou moc. Marnost nad marnost. Vždy záleží, jestli vítězí duše nebo ego. Ego chce zážitky, netrpělivost, žárlivost, nesvobodu, závist, závislosti, chamtivost, atd., většinou negativní vlastnosti. Duše to je práce na sobě, práce v Božím díle a pro Boží dílo. Ano je to někdy nelehké, ale každý dostává dle svých zásluh jak z minulých, tak z tohoto přítomného života, ale vždy je možnost ZMĚNY. Mág, nebo duchovní atd. mohou udělat zázrak, ale jen za předpokladu, s vaší vírou, pokorou, láskou, důvěrou, že vy sami to dovolíte a za přispění vaší energie i kam až to dovolí VYŠŠÍ VŮLE.

 


Ne máme být podobni Bohu Hospodinovi ve smyslu moci, ale ve smyslu mu máme být podobni v LÁSCE, tam ať to kvete.


Cokoli, co zasadíte do svého podvědomí a zaléváte to emocemi a tím, že se neustále k tomu vracíte, se jednoho dne stane skutečností. Nightingale